آنالیز

آنالیز

+اینجا برای من یعنی آرامش
+برای دل خودم مینویسم: )
+ در جستجوی خویشتن
+خلاصه لینک برای بلاگفا:
yon.ir/5jhx

لطفا با دختری که در آستانه ی ۲۴ سالگی است و یک روز بعد ظهر بهاری ٬ شاد و غرق در رویاهایش از خانه بیرون میزند و زندگی دستش را میگیرد میبردش در دل یک واقعیت و آنقدر می چرخاندش که برای اولین بار تا ساعت ده شب تنهایی را در خیابان تجربه میکند و با اضطراب و لپ های که از شدت استرس قرمز و سر دردی که در حد مرز انفجار است ٬ لحظه شماری میکند برای رسیدن به جایگاه امن خانه و قرص کدئین بخورد و روسری چهار گوشش را دور سرش محکم ببند ؛ با این دسته از جوان ها نه بجنگید و نه باز خواستشان کنید .

 چون خودش هم دقیقا نمیداند چرا به اینجا رسیده است ، برای کدامین از مشکلاتش سر از کجا ها که در آورده است ، هضم ساعت ده شب و تنهایی و آژانس و خیابان بیشتر از بدبختی هایش دشوار است .

در یک کلمه بگذارید به درد خودش بمیرد .

دعوا گرفتن و قشقرق شما هیچ مسئله ی را حل نمیکند چون ساعت ده شب برای او یعنی به ته خط رسیدن که یک درصد هم فکرش را نمی کرد تا این حد بتواند سرکش باشد‌.

فقط بگذارید لا به لای سردرد انفجاری و تاریکی اتاقش و اشک های لجبازش، خدا را شکر گذار باشد  از وجود شما .

۹۶/۰۱/۲۸
آنالیز